19 Eylül 2013 Perşembe

Ventilatör (solunum cihazı) temini


Mekanik Ventilasyon Cihazları Kurumca iade alınan tıbbi malzemelerdendir.

 (2) Kurum tarafından iade alınan cihazların, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan hastalara verilebilmesi için hastaların sağlık kurulu raporu ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Sağlık kurulu raporlarında, “iade cihazın temini için Kuruma müracaat edilmesi gerektiği” belirtilecektir. Müracaatı takiben, söz konusu tıbbi cihazların Kurum stoklarından temin edilmesi yoluna gidilecek olup, stoklarda yok ise Kurum stoklarında cihazın olmadığına dair onay alınmak suretiyle hasta tarafından temin edilen cihaz bedelleri SUT’un 3.2.2 maddesi doğrultusunda Kurumca karşılanır. Onay alınmadan hasta tarafından temin edilen cihazların bedelleri Kurumca karşılanmaz.

3.3.6.A-2 - Kronik solunum yetmezliğinde NİMV (Non-invaziv mekanik ventilasyon) cihazları verilme ilkeleri
(1) Kronik solunum yetmezliğinde yalnızca BPAP-S ve BPAP-S/T cihazı bedelleri Kurumca karşılanacak olup, verilmesine yönelik sağlık kurulu raporu göğüs hastalıkları, nöroloji, anestezi ve reanimasyon ile yoğun bakım sorumlu uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenecektir.
(2) Kronik stabil ya da yavaş ilerleyen solunum yetmezliği (gündüz yada gece karbondioksit retansiyonuna bağlı semptom varlığı, noktürnal hipoventilasyon) varlığında hastanın ilaç ve oksijen tedavisi alıyorken stabil dönemde solunum yetmezliğinin önlenemiyor olması BPAP-S veya BPAP-S/T cihazı verilme endikasyonu olarak kabul edilir.
(3) Sağlık kurulu raporunda hastanın kullanacağı NİMV cihazının türü ve birlikte kullanılacak aksesuarlar (maske, nemlendirici ve ısıtıcılı nemlendirici gibi) yer alacaktır.

(10) NİMV cihazıyla birlikte kullanılması ve belli sürelerde değişmesi gereken maske, başlık, ara hava hortumu, oksijen ara bağlantı hortumu ve bakteri filtresi gibi aksesuarların, sağlık kurulu raporuna istinaden yılda en fazla bir kez reçete edilmesi durumunda bedelleri Kurumca karşılanır. Ancak NİMV cihazlarının maskelerinin gün içinde sürekli kullanımının gerektiği durumlarda, bu durumun NİMV cihazı kullanımına ilişkin çıkarılan sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla, 6 ayda bir bedelleri Kurumca karşılanır.
(11) Isıtıcılı nemlendiricili üniteleri NİMV cihazlarına dâhildir. Ayrıca ısıtıcılı nemlendiricinin bedeli Kurumca karşılanmaz.

BPAP S/T
(1) Solunumsal uyku hastalıklarında SUT "3.3.6.A-1" maddesinde yer alan genel hükümlere ilaveten; uyku ile ilişkili hipoventilasyon/hipoksemik sendromu (restriktif akciğer hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, obesite-hipoventilasyon sendromu, pulmoner parankimal veya vasküler patolojilere bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi vb) olan hastalarda, spontan solunumu ve tetikleme gücünün yetersiz olduğunun düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla BPAP S/T cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
(2) Kronik solunum yetmezliğinde SUT "3.3.6.A-2" maddesinde yer alan genel hükümlere ve BPAP- S cihazı için tanımlanmış kriterlere ek olarak; inspirasyon basınç yüksekliği (İPAP ≥ 20 cm H2O) veya yoğun bakımda izlendiği dönemlerde apne saptanan hastalarda, bu durumların sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sağlık kurulu raporu ekinde yer alması koşuluyla BPAP-S/T cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
4800 tl.
10 yılda bir ödenir.

BPAP S/T AVAPS
(1) Solunumsal uyku hastalıklarında SUT "3.3.6.A-1" maddesinde yer alan genel hükümlere ilaveten; Polisomnografi eşliğinde yapılan BPAP S/T titrasyonunda yeterli tidal volüm sağlanamadığı veya uykuda solunum bozukluklarının ortadan kaldırılamadığı hastalarda, nöromusküler ve göğüs duvarı bozukluklarına bağlı uyku ile ilişkili hipoventilasyon-hipoksemi olan restriktif akciğer hastalığı olan hastalarda (ALS, obesite- hipoventilasyon sendromu, kifoskolyoz vb.) bu durumun düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla BPAP S/T AVAPS cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
4800 tl.
10 yılda bir ödenir.

ADAPTİF BASINÇ DESTEKLİ SERVO VENTİLASYON (ASV) CİHAZI
(1) Solunumsal uyku hastalıklarında SUT "3.3.6.A-1" maddesinde yer alan genel hükümlere ilaveten;
a) İlk gece polisomnografi tetkiki sırasında santral uyku apne sendromu veya Cheyne-Stokes solunumu sendromu tanısı alan hastalarda, titrasyon gecesinde sırasıyla CPAP ve BPAP S/T tedavilerinin uyku ile ilişkili solunum bozukluğunu düzeltmemesi ve ardından polisomnografi eşliğinde başarılı ASV titrasyonu yapılmış olması durumunda, bu durumun düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ASV cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
b) İlk gece polisomnografi tetkiki sırasında, ön planda santral apneleri veya Cheyne-Stokes solunumu olan, ejeksiyon fraksiyonu % 40’dan düşük ve kardiyoloji uzman hekimi tarafından konjestif kalp yetmezliği tanısı almış hastalarda, CPAP, BPAP S/T tedavileri uygulanmaksızın, polisomnografi eşliğinde başarılı ASV titrasyonu yapılmış olması durumunda, bu durumun düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ASV cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
7500 tl.
10 yılda bir ödenir.

EV TİPİ VENTİLATÖR (İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON CİHAZI)
(EV TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR (EN AZ BASINÇ DESTEKLİ VENTİLASYON (PSV) İLE BİRLİKTE VOLÜM VE/VEYA BASINÇ KONTROLLÜ VENTİLASYON (VCV, PCV) SAĞLAYAN VENTİLATÖRLER)

 (1) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazının uygulama endikasyonları;
a) Akut solunum yetmezliği sonrasında yoğun bakımdan çıkışına engel kalmayacak şekilde diğer sistem hastalıkları tedavi edildiği ve kronik tedavi uygulamaları düzenlendiği halde invaziv solunum desteğinden ayrılamayan veya ayrılma olasılığı olmayan trakeotomili hastalarda,
b) Kronik ve/veya ilerleyici solunum yetmezliği veya başka kronik organ disfonksiyonlarına sekonder solunum yetmezliği nedeni ile non-invaziv mekanik ventilasyon uygulamasının yetersiz kaldığı, yapılamadığı veya yapılmasının kontrendike olduğu ve sürekli olarak invaziv solunum desteği ihtiyacı olan hastalarda,
kullanılması halinde ev tipi mekanik ventilatör cihazı bedeli Kurumca karşılanır.
(2) Cihazın temini için hastayı takip eden uzman hekimin ve yoğun bakım sorumlusu uzman hekimin (İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon, Nöroloji, hastanın çocuk olması halinde ise Çocuk Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Yoğun Bakım uzmanları) yer aldığı, 2 nci ve 3 üncü basamak yoğun bakım ünitesi bulunan sağlık kuruluşlarınca ayrıntılı olarak düzenlenecek sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.
(3) Raporda hastanın gereksinimine göre cihazın teknik özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Bu teknik özellikler hastanın solunumsal stabilitesini sağlayan MV parametrelerini (Mod, Vt, frekans, tetikleme hassasiyeti, Pins, Psup, PEEP, FiO2,İnspiratuar akış hızı veya I:E oranı) kapsamalıdır.
(4) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazının yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce yenilenen cihazların bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(5) Aşağıda belirtilen invaziv mekanik ventilasyon cihazı ile birlikte kullanılması ve belli süreden önce değişmesi gereken aksesuarlar ve yardımcı sarf malzemelerinin bedelleri Kurumca karşılanır;
a) Solunum devreleri (ayda 2 adet)
b) Bağlantı üniteleri (ayda 1 adet)
c) Trakeotomi kanülü (ayda 2 adet)
ç) Isı nem tutucu filtre (haftada 2 adet)
d) Aspirasyon sondası (günde 4 adet)
Ancak, ev tipi mekanik ventilatörler ile birlikte kullanılan aspirasyon sondasının günde 4 adedi aşan kullanımları, düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve Kurumun inceleme birimleri tarafından uygun görülmesi şartıyla Kurumca bedeli karşılanır.
(6) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazı için düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, ev tipi aspirasyon cihazı, nebulizatör, nemlendirici, ambu seti bedelleri Kurumca karşılanır.
(7) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazlarının kullanımı ve bakımı konusunda verilecek eğitim, hasta için izleme programı oluşturulması, hastayı taburcu eden ve raporlarını düzenleyen hekimin ve hastanenin sorumluluğundadır.
9000 tl
5 yılda bir ödenir.

PULSE OKSİMETRE CİHAZI
(1) Pulse oksimetre cihazının bedeli, ev tipi invaziv mekanik ventilasyon cihazı kullanması gereken veya trakeostomili hastalarda kullanılması halinde Kurumca karşılanır.
62,95
1 kez ödenirEV TİPİ ASPİRATÖR
147 tl
1 kez ödenirKaynak
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ
01.08.2013 REV İŞLENMİŞ GÜNCEL 2013 SUT
EK-3C-3 Listesi

Akülü tekerlekli sandalye temini

(1) (Değişik:RG- 04/05/2013- 28637 / 26-o md. Yürürlük: 01/05/2013)  Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumunun yanında;
a) El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan haller veya,
b) Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları veya,
c) Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları;
Yukarda sayılan hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi ya da hareket ettirmesi halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, erişkin veya Çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları varsa ayrıca Kardiyoloji uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanı; kronik obstrüktif akciğer hastalıkları varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanının yer aldığı; mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; psikiyatri uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla akülü tekerlekli sandalye Kurumca bedelleri karşılanır.
(4) (Değişik:RG- 04/05/2013- 28637  / 26-p md. Yürürlük: 01/05/2013) Akülü tekerlekli sandalye en az; elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, 6-12 derece arası eğimde kullanılabilme imkanı, taşıma için katlanabilir, hız limiti ayarlanabilir, 120 kg taşıma kapasitesinde, elektronik akü şarj cihazlı, tek veya çift akü kutusu ile 24 V akülü özelliklerine haiz olmalı ve ilgili firma tarafından 2 (iki) yıl garanti, 10 (on) yıl yedek parça bulunurluk garantisi, teknik destek taahhütnamesi verilmiş olmalıdır.

AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞINDEN FAYDALANMAK İÇİN HAZIRLANACAK EVRAKLAR

1 - RAPOR
2 - REÇETE
3 - DEPO MEVCUDU YOKTUR KAŞESİ
SSK Emekli sandığı. Bağ-Kur hastaları için bağlı bulundukları SSK il müdürlüklerinden reçete arkasına “depo mevcudu yoktur” kaşesi veya yazısı alınmalıdır. (Rapor ve reçete ile müracaat ederek.)
4 - VEKALETNAME
5 - SAĞLIK KARNESİ ÖN YÜZÜ FOTOKOPtSt
6 - NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
7 - BAKMAKLA YÜKÜMLÜNÜN DE NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
8 - TALIMATNAME

Sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden herhangi birinden alınabilir. 

Kaynak:
01.08.2013 REV İŞLENMİŞ GÜNCEL 2013 SUT
EK-3C-2

Hasta deneyimleri: Devlet hastanesinden akulu sandalye için rapor çıkarmak için basvuruyoruz. Ondan sonra gün veriyorlar verdikleri gün hastaneye hastayda götürüyoruz çeşitli dr gozukuyoruz ondan sonra heyete giriyoruz heyet raporu onaylarsa akulu sandalye kullanabilir derse Raporda akulu sandalye Evet yazıyor. Ondan sonra hastane hem rapor u veriyor hem de reçete yazıyor. O reçete ile ilk önce sosyal sigortalar kurumunun ilgili bölümüne gidiliyor eğer sgk da ellerinde varsa veriyorlar yoksa dışarıdan almak için yazi veriyorlar o yazi ile sgk ile anlaşmalı sandalye satan yere gidiyorsunuz ordan alıyorsunuz onlarda evrak hazırlıyorlar o evrak larida sgk kurumuna veriyorsunuz . Ondan sonra sandalyenizi alabiliyorsunuz. 2017

16 Eylül 2013 Pazartesi

Anket (ALS Hastalığı ve Çevresel faktörler)

ALS MNH DERNEĞI'nin hazırladığı, "ALS Hastalığı ve Çevresel faktörler" konulu "Hasta Anketini" doldurduğunuz için teşekkür ederiz. Bu ankete katılmanız çok önemlidir. Anket  sonuçları bize ALS nedenlerini anlamak için önemli bilgiler sağlamaktadır. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Bu anket, yaklaşık 20-30 dakika sürecek. Anket sorularını mümkün olduğu kadar yanıtlayın. Boş alanlar eksik veriye neden olur.
İlk 12 soru, yanıtlaması zorunludur.  Diğerleri, isteğe bağlıdır.
Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz.
Not: ALS hastası değilseniz veya hasta adına katılmıyorsanız lütfen ankete başlamayın.

Ankete başlamak için buraya tıklayınız. 

ALS MNH Derneği
Eylül 2013

10 Eylül 2013 Salı

Neuralstem Faz II başladı

Amerika’da Neuralstem Kök kücre Çalışmasında Faz II aşamasında : ilk ALS hastasını ameliyat ettiler.
Türkçesi: Dünyada ALS hastalığının tedavisi/yavaşlatılması için  Kök hücre uygulamalar deneme aşamasında devam ediyor. İlk kez FDA onaylı çalışmayı başlatan merkez Emory ALS Center, geçen yıl 12 ALS hastasında Kök hücre Faz1 çalışmasını tamamladı ve bilimsel sonuçları yayınladı. Yapılan çalışmada Kök hücrenin ALS hastaları üzerinde kısa vadede (1 yıl) zararlı etkisi olmadığını, hastalar tarafından tolore edildiği bildirildi. Neuralstem firması ve Michigan Üniversitesi Emory ALS Center işbirliği ile yapılan çalışma, Dr Eva Feldman tarafından yönetiliyor. Ameliyatlar ise Dr Nicholas Boulis tarafından yapılıyor.

Faz 1 aşamasını başarıyla tamamlanan çalışmaya FDA tarafından faz 2 izni verildi. Bu aşamada ALS hastalığında kök hücre uygulamasının hastalığın ilerlemesi üzerinde etkili olup olmadığı araştırılacak. Faz 4 aşamasına  kadar  henüz kök hücrenin bir ilaç olarak rutin kullanılması mümkün değil.  Dünyada tüm ilaçlar aynı aşamalardan geçiyor.
Dünyada ALS hastaları için kök hücre çalışmaları yapan ve FDA protokolu uygulayan diğer birkaç merkezler ver. Onlar da faz 2 aşamasına yeni başlıyorlar.
Türkiye’de böyle bir çalışma henüz yok.
Not: Bu çalışmaları yapan merkezlerin hasta kabul ederken çok sıkı kriterleri var. Hastaları genellikle birkaç seans uygulama yaptıkları için ve ortaya çıkacak beklenmeyen problemlere hazırlıklı olmak için merkezlere yakın, kontrollere gelebilecek ve sağlık sigortalarının herşey dahil ödeme yapanlardan seçiyorlar.
Prensip olarak, bunların dışında hasta almıyorlar.

https://umclinicalstudies.org/HUM00072488
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01730716

Klinik Geliştirme Fazı Nedir?


Klinik çalışmalar dört fazda yapılır. Tüm klinik çalışmalarda "Good Clinical Practice (GCP)" kurallarına uyulması zorunludur.

Faz I: Amaç; ürünle ilgili güvenilirlik verilerinin toplanması, doz aralığının saptanması, tolerans ve farmakokinetik özelliklerin incelenmesidir. Bir seri dereceli olarak artan tek doz uygulamaları yapılır. Çalışmalar genellikle sağlıklı gönüllülerde yapılır. Denek sayısı 20-80 arasındadır. Bu çalışmalar ortalama 1-1.5 yılda tamamlanır. Bu fazın ana amacı "güvenilirlik"tir. 

Faz II: Amaç; ilacın etkinliğinin hastalarda belirlenmesi, yan etki profilinin araştırılması ve doz-cevap verilerinin toplanmasıdır. Çalışmalar hedef hastalığı olan 100-300 hasta gönüllüde yapılır. Bu çalışmalar genellikle açık ve çok katı protokollerle uygulanır. Bu fazdaki çalışmaların tamamlanması ortalama 2 yılı alır. Bu fazın ana amacı "etkinlik ve güvenilirlik"tir.
Faz III: Amaç; ürünün klinik etkinliğinin ve yan etkilerinin daha geniş bir hasta popülasyonunda değerlendirilmesidir. Hedef hastalığı olan 1000-3000 hasta gönüllü bu çalışmalarda yer alır. Çalışmalar genellikle çok merkezli, çok uluslu, randomize ve çift kör olarak planlanır. Klinik çalışmaların bu fazının tamamlanması 3-4 yıl sürer. Bu fazın ana amacı "etkinliğin kanıtlanması ve yan etkilerin izlenmesidir.
Faz III çalışmalarda yeterli veriler elde edildikten sonra ürünün ilaç olarak kullanılabilmesi için "onay" alınması gerekir. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA'ya "New Drug Application (NDA)" başvurusu yapılması gerekir.
Benzer başvuru Avrupa Birliği için "European Medicines Evaluation Agency (EMEA)"e yapılır. Bunlar dışında ise her ülkenin yasal olarak sorumlu olan kuruluşuna gerekli başvuruyu yaparak onay alması gerekir. Onay alınma süresi FDA'ya yapılan başvurularda ortalama 1,5 yıldır. Bu süre 1997'de 16,2 ay olarak belirlenmiştir. Ürünün onayı alındıktan sonra ilaç olarak kullanımına başlanabilir.
Faz IV: Ürün ilaç olarak kullanılmaya başlandıktan sonra yapılan klinik çalışmalar Faz IV çalışmalar olarak kabul edilir. Bunlara genel olarak "postmarketing surveillance" çalışmaları adı verilir. Bu çalışmaların ana amacı "uzun süreli güvenilirlik" verilerinin toplanmasıdır. Klinik çalışmalar sırasında ortaya çıkmayan yan etkiler bu araştırmalar sırasında rapor edilebilir. Bunun yanı sıra; ilaçla veya kullanıldığı hastalık ve hasta grubu ile ilgili ekonomik çalışmalar ve yaşam kalitesi çalışmaları bu fazda uygulanabilir.
İlaç geliştirme süreci ilacın patent ömrü boyunca sürer. İlaç kullanıma girdikten sonra yeni endikasyonlarda kullanılması için yapılan çalışmalar Faz III çalışmaları olarak kabul edilir ve aynı kurallara uyularak yapılır. Yeni doz ve formülasyon geliştirilmesi de onaydan sonra araştırılabilir. Bütün bunlar "evergreening" adı altında yapılan çalışmalardır.

3 Eylül 2013 Salı

Trakea kültür tüpü

Bu görmüş olduğunuz malzeme; trakea kültür tüpü. Bu tüple trakeanın akciğere yakın bölümünden kültür alıp enfeksiyon olup olmadığına dair analiz ettirebilirsiniz. Kullanımı da oldukça kolay. Tüpün kapak kısmında iki adet aspire çubuğuna benzeyen çubuk mevcut. Soldaki çubuğu aspire cihazına takıp sağdaki çubukla hastayı aspire ediyorsunuz. Böylece aspire ederken çektiğiniz balgam trakea kültür tüpünün içine doluyor. İşlem bu kadar. Daha sonra içine kültür aldığınız trakea kültür tüpünü istediğiniz laboratuara oturup istediğiniz analizi yaptırabilirsiniz.

Teşekkürler Derya Akaydın

Bunlar da ilginizi çekebilir

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Arşivi